„КАЛЕЯ“ ООД изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ попроцедура No BG16RFOP002-2.091″КАЛЕЯ“ ООД изпълнява проект по процедура No BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП,извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическитепоследствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновациии конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд зарегионално развитие.Процедурата се администрира от Министерство на транспорта, информационните технологии исъобщенията и има за цел да осигури оперативен капитал за българските микро, малки и среднипредприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемиятаCOVID-19.Основната цел на процедура BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобуснипревози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схемаза подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии исъобщенията (МТИТС)“ е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки исредни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемиятаCOVID-19. Процедурата е насочена към преодоляване и ограничаване на негативните социално-икономически последици от пандемията. С изпълнението на дейностите по настоящатапроцедура ще се предостави възможност за прилагане на краткосрочна помощ за подкрепа наМСП, извършващи автобусни превози, с цел запазване на тяхната дейност и гарантиране настабилност на работните места.В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този инвестиционен приоритет инастоящата процедура се очаква постигане на положителен ефект за развитието на българскитеМСП в транспортния сектор чрез: – предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващиавтобусни превози, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства илилипса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Обща стойност на проекта: 208000,00 лв., от които 177 639,80 лв. европейско и 31 348,20 лв.национално съфинансиране.
Срок на изпълнение: 6 месеца

Кои сме ние?
Основана през 1991 г. в гр. София, „Калея“ ООД е компания, специализирана в извършването на международен и вътрешен транспорт – редовни автобусни линии, туристически превози и отдаване на автобуси под наем. „Калея“ ООД притежава Европейски лиценз на Общността № 0005 и Лиценз за туристическа дейност (Туроператор и туристически агент) № 0518.

Нашата мисия
Приоритетна цел на нашата фирма е да предложи най-високо качество на обслужване на своите клиенти и коректна съвмесна дейност със своите партньори в страната и чужбина.
Благодарение на откритата комуникация с партньори, служители и клиенти, „Калея“ ООД следи постоянните технологични иновации и тенденциите на пазара, което спомага за нейната гъвкавост и адаптивност към промените, настъпващи в него.

Нашият екип
Нашите водачи са професионалисти, притежаващи всички необходими квалификации и документи. Приоритет за тях е комфорта на клиента и вежливото отношение към него.
Фирмата разполага с добре обучени екскурзоводи, владеещи английски, немски, руски и др., както за обиколни турове, така и за трансферни услуги.

Глобална Пътническа Мрежа (Global Passenger Network)

От Март 2017г. фирма „Калея“ е горд член на Глобалната пътническа мрежа. Глобалната пътническа мрежа (Global Passenger Network) е асоциация от най-добрите автобусни компании в света. В настоящия момент, с членове от 36 различни държави, при нужда от транспорт в чужбина или наем на автобуси на територията на България, може да се свържете с нас в “Калея”. Може да се консултирате, а ние ще се погрижим за отработването на вашите заявки.

Ние сме членовете на Глобална пътническа мрежа, представлящи организацията в България и използвайки нашите превозни услуги за вашите нужди извън териториите на страната, може да бъдете сигурни, че чрез нашето членство в ГПМ, ще получите същото ниво на качество на предлаганите от нас услуги, каквито бихте получили и в страната.

Глобалната пътническа мрежа поставя високи критерии на своите членове и изисква от тях поддържането на високо качество на услугите им, така че да можете да пътувате спокойно със знанието, че транспорта ви в чужбина ще бъде управляван от професионалисти.
Глобалната пътническа мрежа – лесния начин да уредиш груповия транспорт!